• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

Тим за развој различитих програма и облика ВОР-а

 

Задатак

Активност

Дина--мика

Носио-ци

Планирање и програмирање

-   Израда оперативног плана рада тима за 2018/19

-   Предлагање мера и израда плана за укључивања деце узраста од 3 до 5,5 год.

-   Израда планова рада диверсификованих програма

-   Израда плана промотивнх активности за улључивање деце из руралних средина

IX

X

Чланo-ви Тима ПСП,

Стр.служба

Чланство у тиму

-   Формирање и чланство у тиму за текућу годину (стални и придружени чланови)

-   Формирање малих тимова, праћење рада на терену и пружање подршке васпитачима

-   Појачати рад чланова тима вртића „Снежана“ и „Бубамара“

Током године

Члано-ви и тима

Анализа стања

-   Формирање група „Игрошколица“ на терену

-   Формирање група различитих облика и програма

-   Ажурурање података о броју деце

-   Анализа упитника за родитеље и приказ података истраживања о потребама деце и родитеља

-   Анализа стања броја деце на терену и уписане деце у диверсификоване програме

-   Извештавање о во раду у мешовитим групама диверсификованих   програма – евалуација

-   Анализа стања и потреба родитеља и могућности организације повремених, рекреативних и пригодних програма рада

IX

X

XI

По плану

XI

Васпитачи –реализатори

Чланови тима

Координатори, стр.служба

Активности на обезбеђености   услова за реализа

цију програма

-   Опремање група (играчке, реквизити, дидактика)

-   Опремање простора и група у руралним и градским срединама програма

-   Дефинисање адекватности прилаза и простора за безбедност деце у простору боравка деце млађег мешовитог узраста

X

X

X

IX

Координатори

Дире-ктор,

Чланови тима стр. сл.

Уписивање деце

-   Маркетинг и промоција различитих програма (флајери, играонице, ромска популација), (промоција у градском парку) квалитетнија и већа

-   Отварање нових група диверсификованих   програма (различите облици)

IX, X током године по потреби

Мали тимови

Сарадња са локалном заједницом релеван-

тним установама

и удруже

њима

-   У ванградским срединама, сарадња са месним заједницама и   локалним заједницом

-   У граду са васпитним, образовним, спортским, културним, здавственим установама

-   Укључивање стручњака који могу да партиципирају у диврсификоване програме

-   Сарадња са центром за социјални рад у циљу укључивања деце из социјално угрожених средина

-   Сарадња са локалном самоуправом у циљу укључивања деце из ромске заједнице

-   Реализовати кратке програме у библиотеци и музеју

-   Заједничке активности са локалном заједницом у руралним срединама и у граду (олимпијаде, промоције и фестивали)

Током годин

По потреби

Директор Координатор

Члано-ви тима,

ТЗН, стручна служба

Активности чланова тима и стручне службе и учествовање у обукама за развијање компетенција

-   Пружање помоћи и подршке васпитачима на терену и рад на пројектима

-   Пружање подршке васпитачима у коришћење различитих инструмената за праћење и бележење напредовања деце у непосредном раду са васпитачима

-   Рад на развијању пројектног учења у раду са децом

У првој и др. Половини р.године

Чланови тима,мали тимови ,сарадници,родитељи

Стручно усаврша-вање васпитача за пројектно планирање

-   Акредитовани семинари разних области васпитања и образовања

-   Стручно усавршавање и примена пројектног учења

-   Приказ примера добре праксе у установи и ван ње у диверсификацији програма

-   Усавршавање васпитача праћењем рада и пројектног учења у програму „Разиграоница“

Током године план САВПСП, угл.активности

Чланови тима,васпитачи

Примена стечених знања на обукама

-   Примена пројектног учења у раду са децом

-   Обука млађих васпитача пројектном планирању у раду са децом

По плану стр. усвршавање

Обучени чланови Тима

Учешће у пројектима

-   Координисање у реализовању, праћењу и извештавању о активностима у сарадњи са партнерима из локалне заједнице

-   Аплицирање на конкурсе и учешће у актуелним пројектима

 

Коорд. тима, коорд. пројектаТим, стр. сл.

Сарадња са родитељима

-   Подржати иницијативу укључивања родитеља у процес реализације програма уз подршку чланова тима

-   Партиципација родитеља у програмима и подршка изградњи партнерских односа

-   Организовати квалитетне родитељске састанке

Током године

Васпитачи, чланови тима

Извештавање

-   Извештавање о остварењу услова стандарда у различитим програмима

-   Израда и усвајање годишњег извештаја о раду тима

-   Праћење квалитета во рада у различитим програмима и облицима во рада

Током године и на крају радне године

Васпитачи,чланови тима

Координатор тима

Помоци-ја рада Установе

-   Промовисати важност раног укључивања деце у пво

-   Промотивне аактивности у граду и руралним срединама

X, V, VI,

V

Директор,координато

 

Чланови тима:

Име и презиме

функција

објекат

1.Снежана Здравковић

васпитач

„Мајски цветови“ - Вучје

2.Јасмина Михајловић Илић

васпитач

„Мајски цветови“ - Вучје

3.Јелена Анђелковић

васпитач

„1001 радост“

4.Слађана Радојчић

васпитач

„Колибри“- Д Јајна ппп

5.Сања Митић

васпитач

„Колибри“

6.Сузана Димитријевић

васпитач

„Бамби“

7.Наташа Нојић

васпитач

„Наше дете“- Бобиште

8.Ивана Филиповић

васпитач

„Лане“

9.Слађана Стојичић

васпитач

„Колибри“

10.Светлана Маринковић

васпитач

„Бубамара“

11.Марија Стојковић

васпитач

„Цврчак“

12.Марија Николић

васпитач

„Снежана“- Тулово

13.Јелена Лазаревић

васпитач

„Разиграоница“

14.Сунчица Стевановић

васпитач

„Колибри“

15.Марија Филиповић

васпитач

„Цицибан“

16.Андријана Смиљковић

васпитач

„Цицибан“-Брестовац

17.Јелена Стојиљковић

педагошки асистент

„Цицибан“

18.Ана Стојиљковић

васпитач

„Бубамара“-Мрштане

19.Aлександра Васић

стручни сарадник

Стручна служба

20.Марина Аризановић

сарадник организатор

Стручна служба

21.Јоланда Илић

координатор тима

Стручна служба

22.Марија Ракић

помоћник директора

Управа

23.Јасмина Анћелковић-Ђорђевић

директор

Управа