• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

   У складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања деца која школске 2018/2019. године полазе у школу биће обухваћена припремним предшколским програмом. Планирање, програмирање и евалуација припремног предшколског програма одвијаће се у складу са дефинисаним, приоритетним задацима рада на нивоу Установе и стручном литературом, уз праћење и уважавање могућности, потреба и интересовања деце. Основна функција ППП-а је да континуирано и систематски припреми дете за полазак у школу доприносећи целовитом развоју детета.

   Рад са децом у години пред полазак у школу, у зависности од афинитета васпитача, али и општег опредељења радне јединице по овом питању, одвијаће се по моделу А (у целодневном) или Б (у полудневном боравку). Припремни предшколски програм биће реализован у 59 четворочасовних и 8 целодневних група, у зависности од интересовања породице и организационо-просторних могућности Установе.

   Ромску децу укључујемо у припремни предшколски програм на почетку школске године, са тенденцијом уписа током целе године, због миграција родитеља. Тим установе ради на повећању обухвата деце ромске популације, као и деце која припадају другим осетљивим групама.

   Глобални задаци на реализацији Припремног предшколског програма у нашој Установи су:

- стварање услова за подршку дечјем развоју и напредовању кроз игру и учење; подстицање самосталности код деце, кроз развој свести о себи и другима, као и кроз изграђивање радних навика;

- јачање социоемоционалне компетенције; стварање услова за богаћење дечјег животног искуства креирањем подстицаја за дечју активност и учење,

- подршка развоју интелектуалних функција и операција: мишљење, говор, памћење, опажање и машта,

-    подршка физичком развоју,

- уважавање и подстицање природне дечје радозналости, потребе за сазнавањем и проширивањем искустава,

- подршка у стематизацији спонтаних дечјих сазнања о непосредном окружењу и формирање ставова и понашања у правцу развијања еколошке свести код деце,

- подстицање стваралачког и креативног изражавања,

- развијање почетних математичких појмова,

- подстицање комуникативне и стваралачке употебе говора,

- развијање интересовања за књижевне садржаје намењене деци, припрема за усвајање писмености: развој способноти разумевања значења написаног, гласовну анализу и синтезу и подстицање развоја графомоторике,

- неговање сарадње са родитељима,

- прихватање и неговање културних, етничких, верских и других специфичности деце.