• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Акциони план Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања

 

Задатак

Активност

носиоци

Учесници

време

доказ

 

   ПЛАНИРАЊЕ

             И

ПРОГРАМИРАЊЕ

-Доноси предлог Програма заштите деце од насиља за 2019.-2020.годину

-Доноси свој акциони план Тима

Координатор

ТЗН, стручна служба, директор, помоћник директора

Чланови Тзн, Руководиоци РЈ, стр.служба

Јун-септембар

 

Записник

АП Тзн

Програм заштите

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМИСАЊЕ

-Излагање и усвајање Програма заштите на в.о.већу и управном одбору, на првом састанку Тима

 

-Информисање запослених о Правилнику о дискриминацији и Изменама и новинама која се односе на дечија права и заштиту од насиља.

 

-На колективном родитељском састанку Руководилац РЈ, информише родитеље о животу и раду вртића, ритму, протоколима, Кодексу, правима и одговорностима.

 

-Процене ризика и доношење одлука о ситуацијама сумње на насиље, злостављање или занемаривање

 

-После сваког састанка ТЗН-а, чланови тима информишу колегинице у објекту о теми састанка

 

- наставак израде едукативних и информативних флајера за родитеље-Водич за родитеље

 

-На информативном паноу за родитеље истакнути СОС телефон за жртве насиља 0800-200-201, као и број стручне службе – Саветовалиште за родитеље 0648209688

ТЗН

Координатор

 

 

 

Психолог (саветник-спољ.сарадник ШУ за подршку в.о.установама за заштиту од насиља)

 

Чланови ТЗН, РЈ васпитачи

 

 

 

 

 

 

Стручна служба

 

 

 

 

Чланови Тзн-

 

 

 

Директор,

 

Референт безбедности,

 

Васпитно особље,

 

Родитељи

 

 

Стр.служба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови ТЗН

 

 

 

 

Септембар

 

 

 

 

 

Септембар

 

 

 

 

Током године

 

 

Септембар-октобар

 

 

 

 

Током године

 

 

 

 

Год.план Установе

 

 

 

Табеле о безбедности ризика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

флајери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учествовање у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља

 

 

 

 

-Обука саветника-спољних сарадника за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања (новине у закону, правилник)

 

-Обука „Дечија права у образовним установама“

 

- Индикатори за остваривање Дечијих права

 

-„Безбедан интернет за целу породицу“

(digitalni-vodic.ucpd.rs)

 

 

-Радионице из водича „Деца у дигиталном добу“

-Едукативни цртани филмови о заштити деце од дигиталног насиља

 

-Едукативне радионице на тему (права детета у образовању), (не) дисксриминација, ниво партиципације деце

 

Психилог Биљана М.(спољни сарадник за заштиту од насиља )

 

 

 

Педагог психолог

 

Педагог психолог

 

Педагог

психолог

 

Координатор, стр.служба, одговорни васпитачи

 

 

 

 

Деца ппг

Васпитачи

Деца ппг

Родитељи

 

Чланови ТЗН

Септембар

 

Септ.-октобар

 

 

нов-дец

 

феб.

 

 

 

 

Март-април

у току године

 

 

 

Записници

 

Сценарио радионице

 

 

 

Сценарио

Радионице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самовредновање

Чек листа за заштиту од насиља за праћење остваривања обавеза установе у вези са заштитом од НЗЗ.

 

-Индикатори остварености права детета у образовању (самовредновање област 3. Право на заштиту од дискриминације, област 1. Право на образовање и квалитет образовања). 1.3.2. Запослени у образовању обезбеђују позитивну дисциплину која је заснована на поштовању достојанства интегритета личности сваког детета.

Координатор

Стручна служба

Чланови ТЗН

 

 

Васпитно особље

 

Стр.служба

Чланови ТЗН-а

 

 

ТЗН чланови, вртићи

 

Чланови ТЗН

 

Стр.служба

Одг.васпитачи

 

Јануар

Фебруар

 

 

Октобар

 

 

Записници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагање мера за превенцију и заштиту, организовање консултација о процени ризиика, доношење одлука о ситуацијама сумњи на насиље

Ажурирање табеле података о стању безбедности деце у Установи

-Анализа стања препоруке за Развојни план установе

-Праћење адаптације деце у јаслицама

-праћење група са великим бројем деце

 

-Закључавање врата вртића у 8:00ч ради осигурања безбедности деце.

-Вођење података у радним јединицима о повредама деце,

-Вођење записника о пријавама сумњи на насиље и даљем току поступања

 

-Редовно извештавање Тима на састанцима,

 

-Ажурирање листе деце алергичне на одређену врсту храну. (на нивоу Установе).

Новембар-децембар

 

 

 

 

Током целе године

 

Од 15.септембра

 

 

 

 

септембар

 

октобар

 

 

Координатор

Члаови ТЗН

Превентивна сестра РЈ

 

Чланови ТЗН

 

Превентивне сестре

 

 

Записници

Евиденција ТЗН

Свеска са евиденцијама

Јединствена листа

 

Табела о процени ризика

 

 

 

 

 

 

Евиденциона листа

 

 

 

 

 

 

 

Партиципација родитеља у превентивне и интервентне активности

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

 

-планирање активне партиципације родитеља у свим манифестацијама на нивоу Установе –предвиђене Програмом заштите деце од насиља

-Дан отворених врата

-Активно учешће родитеља у Савету родитеља (донешењу одлука)

-

 

октобар, новембар, јануар, март, јун

 

 

 

Радне групе за реализовање манифестација

 

 

 

-Обележавање Дечије недеље „Да право свако – дете ужива лако“ у свим вртићима са акцентом на поштовању дечјих права и развијању самопоштовања – октобар

-Свака радна јединица да има написан план Дечје недеље

 

-Одржавање литерараног конкурса у библиотеци „Реч по реч“ – подстицање толеранције и лепоте различитости као и креативног дечјег изражавања.

-Домаћин вртић „1001 радост“ – октобар

 

-Конкрус за најбоље дидактичко средство „Панађур играчака“, вртић „Бамби“- новембар

-Вртић „Наше дете“ – истраживачке активности и подстицај критичког мишљења код деце

 

 

-Св.Савски ликовни конкурс за темама које промовишу вредност, традицију, породицу. – носилац вртић „Цврчак“-јануар

- Обележавање славе Свети Сава и сечење колача- домаћин вртић „1001 радост“.

 

-Турнир „Не љути се човече“ који промовише фер плеј игру, стрпљење, каналисање контроле, тимски дух, прихватање пораза без љутње – носилац вртић „Колибри“ – март

 
 

-Обележавање Ускрса, поштовање традиције –домаћин вртић „Цицибан“ –април

 
 

-Разигране улице – традиционално одржавање у којем учествују деца, родитељи и васпитачи, у оквиру којег се шаље порука мира, слоге и забаве. – ппг у свим вртићима јун

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

 

Учествовање чланова тима, одговорних васпитача, педагога и психолога у решавању сукоба на релацији родитељ-васпитач

-учешће родитеља на састанку Тима када се процени да је потребно

-организовање малих тимова за решавање конфликтних ситуација

 

по потреби током године

 

на основу процене Тима

 

на основу процене Координатора

 

Координатор Тима педагог, психолог, чланови Тима и подтимова

Чланови Тима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     САРАДЊА

-Сарадња са Тимом за самовредновање

-Тим за стручно усавршавање

(у циљу обезбеђивања семинара за чланове тзн-а и одговорне васпитаче)

-СТИО

-Центар за социјални рад (у вези деце из хранитељских породица, разведених родитеља, насиља у породици), са водитељима случаја, размена замолница

-МУП (едукативна превадавања за безбедност деце у саобраћају).

Континуирано током целе године

Координатори Тимова, чланови Тима

 

 

 

 

Списак чланова Тима за заштиту деце од насиља 2019.-2020.година

 

Име и презиме

функција

Објекат

Јасмина Анђелковић-Ђорђевић

директорица

Управа

Марија Ракић

помоћник директора

Управа

Александар Вељковић

секретар

Управа

Станислав Пешић

референт безбедности

Управа

Биљана Михајловић

психолог

стручна служба

Марија Ђурић

педагог-координатор

стручна служба

Јоланда Илић

стручни сарадник за физично васпитање

стручна служба

Сузана Станковић

логопед

стручна служба

Марина Аризановић

васпитач-сарадник

стручна служба

Драгана Трајковић

мед.сестра васпитач

вртић „Наше дете“

Драгана Кулић

васпитач

вртић „Бамби“

Гордана Радуловић

одговорни васпитач

вртић „1001 радост“

Драгана Здравковић

васпитач

вртић „Лане“

Зора Вељковић

одг.васпитач

вртић „Цицибан“

Сања Митић

васпитач

вртић „Колибри“

Марија Антић

одговорни васпитач

вртић „Цврчак“

Слађана Петковић

васпитач

вртић „Мајски цветови“

Слађана Станковић

превентивна сестра

вртић „Снежана“

Драгана Гроздановић

одговорни васпитач

вртић „Бубамара“

Зора Цветковић

одговорни васпитач

вртић „Наше дете“

Марина Маринковић

васпитач

вртић „Звончица“