• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

Тим за стручно усавршавање

Професионални развој је сложен процес који подразумева стално развијање компентенција медицинских сестара-васпитача, васпитача и стручних сарадника/сарадника. Саставни и обавезни део професионалног развоја запослених је стручно усавршавање којим се сматра стицање нових и усавршавање постојећих компентенција важних за унапређивање квалитета васпитно-образовног рада.

Тим за стручно усавршавање ове године:

- упућиваће запослене на професионално усавршавање,

-пратити бодовање стручног усавршавања ,

-организоваће обуку у области нових основа ПВО ,

-бити подршка формирању и ојачавању креативности, иницијативе, личне аутономије, професионалног идентитета запослених,

-усавршавати процесе самоевалуације и евалуације, анализирати едукацију на нивоу установе и давати препоруке за даље.

Стручне теме које ће се током 2019./2020. разматрати на састанцима стручних тела резултат су анализе исказаних потреба запослених.

Своје задатке у оквиру плана свих облика стручног усавршавања установа ће пратити кроз рад тима за стручно усавршавање. Тим чине руководилац и чланови тимова на нивоу вртића. По потреби, у раду тима учествују координатор тима за самовредновање и тима за развојно планирање.

 

активности тима за стручно усавршавање

 

Динамика

реализације

Планирање   садржаја свих облика   стручног усавршавања

запослених у васпитно-образовном раду

Током јуна, на састанку Радне групе за Годишњи план

и по потреби током

године

Праћење и анализа реализације стручног усавршавања кроз:

1.   непосредан увид

2. увид у педагошку документацију

3.   увид у сертфикате   након похађања обуке   стручног

усавршавања   или учествовања на   стручном скупу,

трибини итд.

4.   месечно извештавање тимова   на нивоу вртића   о

остваривању свих облика стручног усавршавања запослених

у васпитно-образовном раду

Од септембра до јуна једном месечно

''скраћени''тим(стручна служба и пом.директора) извештава сваког понедељка на Малом колегијуму

Вођење   евиденције о професионалном статусу у   погледу стручног усавршавања запослених у васпитно-образовном раду

Током године, представник тима из објекта и координатор тима

Праћење стручног усавршавања приправника током процеса увођења у посао и полагања испита за лиценцу запослених у васпитно-образовном раду

По потреби током

године

У   сарадњи са Педагошким   колегијумом предузима мере   за унапређивање компентенција запослених   у васпитно-образовном раду

По потреби током године

Сарађује   са струковним удружењима чији чланови су   запослени у Установи

По потреби током године

Одређује   лице које води   евиденцију   о   раду   тима,   договореним активностима и обавезама носилаца активности

Током године

Тромесечно   извештава Педагошки колегијум   о стручном

усавршавању запослених

Децембар, март

Извештава директора о годишњем стручном усавршавању запослених

јун

 

           Тимом за стручно усавршавање на нивоу Установе руководи М. Аризановић. Тим се у пуном саставу састаје тромесечно и у јуну (када се усваја годишњи извештај на нивоу Установе и доставља директору Установе који извештава Васпитно-образовно веће. Руководилац овог стручног тима организује састанак са руководиоцима тимова на нивоу вртића и предлаже дневни ред.

Сваки тим на нивоу вртића чини по један представник aктива медицинских сестара, Актива васпитача у групама са децом узраста од 3 до 5,5 година и Актива васпитача реализатора ППП. Тим на нивоу вртића сачињава месечни план реализације облика стручног усавршавања на нивоу вртића (реализација огледних/угледних активности и њихове анализе, реализација креативних радионица – најмање 4 сата годишње, прикази семинара, стручне литературе и сл.).Тим се састаје сваког последњег понедељка у месецу и сачињава обједињен месечни извештај о оствареним облицима стручног усавршавања. Месечни извештаји се тромесечно обједињавају и сачињавају посебан извештај који се доставља тиму на нивоу установе. Извештаји се оверавају потписима чланова тима.

Чланови тима за стручно усавршавање на нивоу установе
и на нивоу вртића у радној 2019./ 20. години су:

 

 Вртић   Наше дете

Вртић  Бамби + Вртић Звончица

1.Зора Цветковић –васп.

2.Драгана Трајковић-сестра васп.

3.Тања Аризановић –васп.

1.Бојана Радивојевић –васп.

2.Жаклина Михајловић .васп.

3.Маријана Анђелковић–васп.

Вртић 1001 радост

Вртић  Лане

1.Јасмина Станковић

2.Александра Илић

3.Анита Станојевић

1.Сандра Костић

2.Снежана Милошевић –сестра васп.

3.Сузана Стојановић –васп.

Вртић  Цицибан

Вртић  Колибри

1.Малина Николић –васп.

2.Зора Вељковић –васп.

3.Марија Миленковић –сестра 

1.Наташа Раденовић

2.Слађана Стојичић –васп.

3.Марија  Митровић –сестра васп.

Вртић  Цврчак

Вртић  Бубамара   Вртић Звончица

1.Марија Манчић

2.Лидија Стојановић –сестра васп.

3.Слађана Спасић -васпитач

1.Јасмина Тасић- васп.

2.Јелена Димитријевић-васп.

3.Милованка Димитријевић –васп.

Вртић  Снежана -Грделица

Вртић  Мајски цветови -  Вучје

1.Ивана Марјановић –васп.

2.Љиљана Ћирковић –васп.

3.Данијела Милошевић –сестра васп.

1. Јасмина Михајловић Илић

2. Слађана Петковић 

3.Снежана Здравковић

 

Годишње извештаје запослених о стручном усавршавању и професионалном усавршавању чува Установа у досијеу медицинске сестре-васпитача, васпитача и стручог сарадника/сарадника.

Водитељ тима води посебну евиденцију о стручном усавршавању ван установе и на захтев је доставља директору и члановима   тима за стручно усавршавање.

Посебну евиденцију о стручном усавршавању на састанцима стручних тела воде
руководиоци тих тела (председници актива) и на захтев је достављају тиму за стручно усавршавање.