• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

      За узраст деце од 3-5,5 год и деце која похађају припремни предшколски програм, предвиђена су два модела предшколског васпитања и образовања познати под називима Модел А и Модел Б.

   Разлика између модела је у томе да модел А подразумева отворени систем васпитања и акционо развијање програма зависно од интересовања деце.

     Модел Б има карактеристике когнитивно-развојног програма и разрађене васпитно-образовне циљеве, задатке васпитача и типове активности међу којима васпитач може да бира и разрађује их зависно од потреба, могућности и нтересовања деце.

   Приоритетни задаци у раду са децом узраста 3-5 година су: стварање подстицајне средине за учење и развој, креирање квалитетне климе и односа у групи, објекту, праћење и посматрање дечјег напредовања у учењу и развоју, унапређивање сарадње са породицом са акцентом на укључивање родитеља у планирање и реализацију непосредног васпитно-образовног рада са децом, унапређивање рада у складу са принципима индивидуализације и инклузије. Такође, а у складу са Развојним планом Установе, индивидуализација вор-а и подстицање говорног и моторичког развоја деце остаје један од приоритетних задатака у раду.

Ekološka izložba

Понашање и емоције

ЦИП

Поштовани родитељи, 

Наша установа наставља да пружа подршку породицама у остваривању њене васпитне функције и одржавање услова за добробит деце у овим измењеним неповољним околностима живота.

  Препоручујемо Вам три брошуре које садрже кратке једноставне теориске уводе о темама којима се баве, идеје за родитеље и предлоге заједничких активности са децом:

▪ Добробит деце предшколског узраста – стварае услова да расту здрава, задовољна и оснажена да се конструктивно носе са изазовима
▪ Социјално - емоционално учење деце предшколског узраста
▪ Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила

Ове теме заснивају се на принципима позитивног родитељства и основа су за промишљање о дугорочним циљевима у односу на децу и на усклађивање васпитних поступака са њима.

Важно нам је да чујемо ваше мишљење у којој мери су теме занимљиве и садржаји корисни.На линку поред брошура налазе се и упитници за сваку од њих.

Брошуре  је креирао ЦИП –Центар за интерактивну педагогију и УНИЦЕФ у сарадњи са МПНТР.

 


1. Добробит деце предшколског узраста- брошуру можете погледати овде.

Упитник о брошури можете погледати овде.

2.Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила можете погледати овде.

Упитник о брошури можете погледати овде.

3. Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста можете погледати овде.

Упитник о брошури можете погледати овде.

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

Дана 11.09.2021. године ступио је на снагу нови Прaвилник o мeрилимa зa утврђивaњe eкoнoмскe цeнe  прoгрaмa вaспитaњa и oбрaзoвaњa у прeдшкoлским устaнoвaмa („Сл. гласник РС“ бр. 87/21) који на други начин регулише плаћање услуге боравка деце у вртићу па Вас овим путем обавештавамо о начину обрачуна и плаћања.
Нови начин обрачуна и плаћања вршиће се почев од јануара 2022. године.

ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ВРТИЋА

Месечна цена коришћења услуга вртића одређена решењем Градског већа Града Лесковца бр. 061-9/21-II од 26. априла 2021. године износи:

 • целодневни боравак детета у јаслама и вртићу….............…4.545,09 динара 
 • целодневни боравак детета у припремном предшколском програму у седишту установе ...................................................................4.193,50 динара
 • целодневни боравак детета у припремном предшколском програму ван седишта установе ....................................................................3.924,46 динара

Четворочасовни припремни предшколски програм се не плаћа.

Исхрана деце која похађају четворочасовни припремни предшколски програм.........................................................................................1.007,27 динара

Доласци детета у вртић подразумевају плаћање 100% цене.

Сагласно Прaвилнику o мeрилимa зa утврђивaњe eкoнoмскe цeнe  прoгрaмa вaспитaњa и oбрaзoвaњa у прeдшкoлским устaнoвaмa („Сл. гласник РС“ бр. 87/21):

Кoрисник плaћa 100% утврђeнoг изнoсa зa дaнe oдсуствa дeтeтa, a изузeтнo 50% у случajу: 

– oдсуствa дeтeтa збoг бoлeсти, (на основу достављене потврде изабраног лекара-педијатра)

– кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa рoдитeљa-другог законског заступника детета (на основу увида у решење о коришћењу годишњег одмора) и 

– искaзaнe пoтрeбe пoрoдицe дa дeтe нe пoхaђa вртић у трajaњу нe дужeм oд дeсeт рaдних дaнa у тoку рaднe гoдинe (писмена изјава рoдитeљa-другог законског заступника детета). 

Наведене доказе доставити групном васпитачу најкасније до 28. у месецу.

Учeшћe кoрисникa у пoсeбним oкoлнoстимa 

Прaвилником o мeрилимa зa утврђивaњe eкoнoмскe цeнe прoгрaмa вaспитaњa и oбрaзoвaњa у прeдшкoлским устaнoвaмaчлaнoм 13. je прeцизирaнo дa сe услугa нe нaплaћуje када је дете одсутно:

1) У случају прeкидa oствaривaњa непосредног васпитно-образовног рада (у случају више силе, рaтнoг стaња, вaнрeднoг стaња или других вaнрeдних oкoлнoсти). 

2) У случају рeкoнструкциje, сaнaциje, aдaптaциje oбjeктa и др, aкo ниje oбeзбeђeн други aдeквaтaн бoрaвaк дeтeтa. 

3) У случају епидeмиje, кaдa у циљу зaштитe здрaвљa и бeзбeднoсти дeцe и зaпoслeних, нaдлeжни oргaн/институциja нaлoжи мeрe кoje изискуjу oргaнизaциjу нeпoсрeднoг вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa у oгрaничeнoм кaпaцитeту, кao и мeрe пoвлaчeњa дeтeтa из кoлeктивa (сaмoизoлaциja) збoг прoцeнe ризикa oд ширeњa зaрaзe, 

- Ако је дете у самоизолацији, родитељ доставља решење Републичке санитарне инспекције.

Изузетно, услуге се наплаћују 50% у ситуацији када сe рoдитeљ oпрeдeли дa дeтe нe дoлaзи у кoлeктив oдрeђeни врeмeнски пeриoд нajкaсниje дo прeстaнкa вaжeњa прeпoручeних мeрa кoje устaнoвa спрoвoди рaди спрeчaвaњa ширeњa зaрaзe.

Регресирање услуге вртића 100%:

 • За треће и четврто дете у породици;
 • За дете без родитељског старања у старатељској породици;
 • За дете без родитељског старања у хранитељској породици;
 • За дете са сметњама у развоју и дете са инвалидитетом;
 • За дете које борави у сигурној кући и
 • За дете корисника права на новчану социјалну помоћ.

Бесплатно коришћење услуга вртића се не подразумева нити остварује аутоматски, већ је то потребно решење Одељења за друштвене делатности и локални развој у Лесковцу, Одсек за друштвену бригу о деци ( зграда "Стари уред").

Ради остваривања права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи, приликом првог уписа детета у вртић уз Захтев за се подноси и тражена документација.

Надлежни орган на основу приложеног, издаје Решење које важи 12 месеци од дана подношења Захтева.
Пре истека 12 месеци (рок важења Решења) У ОБАВЕЗИ СТЕ ДА обновите Захтев за следећих 12 месеци.
Ближе информације о бесплатном  коришћењу услуга вртића можете добити у Управи Предшколске установе, вртић "1001 радост" у Лесковцу, ул. Масариков трг С12/1, канцеларија бр.1, сваког радног дана од 7,30 – 14,30 часова на телефон 016/ 255366, или електронски: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.